Can Blay

Avís legal

CONDICIONS DE RESERVA

Condició: les condicions de propietat, en el moment de signar aquest acord quan s’accepta la reserva, són nets, en perfecte estat, conservació i habitabilitat i els seus subministraments i serveis estan en perfecte estat. En aquest sentit, l’arrendatari ha d’abandonar l’allotjament en l’estat que és i ha de sortir de l’apartament en la data tal com s’indica a la clàusula següent.

Qualsevol dany a la casa o als seus mobles i equipaments (cuina, habitacions, piscina, piscina, jocs, jardí, barbacoa) es repararà a costa de l’arrendatari.

La factura de la reparació es lliurarà a l’arrendatari per aL seu immediat pagament.

Si encara no s’ha realitzat la reparació, es presentarà un pressupost de reparació. L’arrendatari deixarà un dipòsit de mínim 6.000 euros (pot ser superior en funció del dany causat) per fer front a la factura

NOMBRE DE PERSONES I DURADA D’ESTADA

Màxim nombre de persones per l’allotjament Casa Rural a Gualta 12 persones
Màxim nombre de persones per l’allotjament Casa de Platja a Mas Pinell 6 persones

Data d’arribada i sortida: Especificat en el moment de la reserva

El check-in és entre les 17h i les 21h del dia establert com a data d’entrada. Check-out tindrà lloc abans de les 10h del dia establert com a data de sortida.

Si el propietari es nega a sortir de l’apartament després de les 10 hores del dia programat com a data de sortida, el propietari tindrà dret a pagar 1.000 € per cada dia de retard en l’abandonament de la propietat, tenint en compte aquestes fraccions efectives dies com a dies complets.

Excepció de l’hora d’entrada i sortida si s’acorda amb Inquilí

LLOGUER

El preu total del lloguer s’ha de pagar a través de la nostra pasarel·la de pagament Avaibook

El propietari lliura 2 còpies de les claus. En cas de perdre, el seu valor és de 30 € cadascun

LLOGUER EXTRES

L’arrendatari donarà un dipòsit de 200 € a la data d’arribada a la casa

L’electricitat és d’acord amb el consum: 0’15 € / kw. El propietari prendrà una fotografia del comptador el dia de l’entrada i el dia de la sortida per calcular el preu que cal pagar com a electricitat. Si es deduirà del dipòsit si no es paga.

Si la casa no es troba en un estat de neteja acceptable en el moment de la sortida, l’arrendatari pagarà un suplement per fer front a les hores de neteja addicionals. Cada hora addicional s’estableix en 20 €

OBLIGACIONS DE L’INQUILÍ

L’inquilí accepta:

– Mantenir en bones condicions l’apartament i els mobles i accessoris que hi ha. Si observeu alguna deficiència a l’apartament o als seus serveis en qualsevol moment, informeu immediatament al propietari

– No allotgeu a la casa més de 12 persones per a l’allotjament Casa Rural a Gualta i 6 persones per a l’allotjament Casa de Platja a Mas Pinell

– No fumar a l’interior de la casa

– No introduïu l’apartament amb animals sense haver notificat prèviament

– No col·loqueu mobiliari ni cap tipus de reparació sense haver notificat prèviament

– No fer activitats que molestin les regles de la casa o incompleixin l’ordre públic. A les 22h es veu obligat a mantenir un mínim de soroll dins i fora de la casa

Si tenim alguna reclamació, s’aplicarà una penalització de 500 €. Una segona queixa suposa automàticament l’expulsió de la casa sense cap reemborsament

JURISDICCIÓ I DRET APLICABLE

Les parts es sotmeten a qualsevol controvèrsia a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, renunciant expressament a la seva pròpia jurisdicció. La llei espanyola aplicada, en particular, d’acord amb el Decret 164/2010, del 9 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, que regula l’hbitatge turístic.

Ambdues parts confirmen aquest acord el dia de la confirmació de la reserva

CONTRACTE DE LLOGUER PER VACANCES

1. I. Que l’Propietari és titular de la següent finca en perfecte estat d’ús:

HABITATGE: Afreça: Carrer Major 5, Gualta (Girona), en les condicions i amb els mobles i serveis la descripció i fotografies s’exposen a la pàgina web www.canblay.com
L’Habitatge es troba net, en perfecte estat d’ús, conservació i habitabilitat i els subministraments i serveis que posseeix la mateixa es troben en funcionament.
II. Les dues parts han acordat concertar l’arrendament per temporada de la finca abans descrita, pel que estableixen el present contracte, que es regirà pel que disposen les següents,

CLÀUSULES

PRIMER.- OBJECTE
El Propietari cedeix en arrendament de temporada amb la durada que s’indicarà a la part Arrendatària, que accepta, la finca descrita i els mobles descrits en l’Expositiu I.
El present arrendament constitueix un Arrendament de Temporada per motiu de vacances, que preveu l’article 3r.2 de la Llei 29/1994 d’Arrendaments Urbans, i en cap cas i situació que es produeixi, l’arrendament de l’objecte d’aquest contracte podrà usar-se de forma habitual.

SEGONA.- RENDA I FIANÇA
2.1 La renda de la temporada neta és la que accepta en el moment de fer la reserva a través de la pàgina web www.canblay.com. S’abonarà de la manera:
• 50% del preu del total de la reserva, abonat en el moment de la reserva de la finca en concepte de senyal, a través de la pasarel·la de pagament de la pàgina web.
En cas de cancel·lació de la reserva per la part Arrendatària, no es retornarà la senyal
• El 50%restants es pagaran per transferència bancària o a través de la psare·la de pagament de la pàgina web 1 dia abans del moment de l’entrada a la finca de la part Arrendatària. En cas de no abonar l’import pendent el dia de l’entrada, la reserva s’entendrà cancel·lada sense que la Propietat tingui de tornar el senyal rebut.

2.2 Amb anterioritat a l’entrada en finca, la part Arrendatària lliurarà la fiança o dipòsit de 500 Euros, segons el que estipula l’article 36 de la LAU. La fiança es retornarà a la finalització del contracte, un cop revisat l’habitatge.

L’electricitat es facturarà a part, segons consum: 0’15€/kw. Es farà una lectura de comptador el dia de l’entrada i el dia de la sortida

TERCER.- DURADA.
Aquest contracte s’atorga per la temporada establerta en la reserva i quedarà automàticament resolt sense necessitat de cap avís, el dia estipulat a la reserva a les 10:00 havent La Part Arrendatària lliurar les claus.

La Part Arrendatària haurà d’abandonar la finca en l’estat en què la va trobar, deixant-la lliure d’efectes i estris i romanent en perfecte estat els serveis de què disposa i els mobles i estris esmentats a l’Expositiu I, sense càpiga prorroga del mateix excepte acord escrit entre les parts.

QUART.- obligacions de les parts
4.1 La part Arrendatària s’obliga a conservar l’Habitatge en perfecte estat durant el termini de durada lliurement pactat entre les dues parts.
4.2 La part arrendatària no podrà realitzar en l’habitatge activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses, il·lícites o contràries als Estatuts de la Comunitat. Tampoc podrà emmagatzemar matèries inflamables, explosives o corrosives en l’habitatge i / o desenvolupar en la mateixa activitats mercantils o d’indústria. La part arrendatària no podrà realitzar festes a la propietat durant la seva estada.
4.3 La Part Arrendatària serà directa i exclusivament responsable i eximeix de tota responsabilitat a la propietat per:
i) Els danys que puguin ocasionar-se a persones o coses i siguin derivats d’instal·lacions per a serveis i subministraments de la casa de temporada arrendada.
ii) Els danys, deterioraments o pèrdues que es produeixin en la mateixa, ja siguin causats per la part arrendatària o per les persones que convisquin en l’habitatge.
4.4 La Part Arrendatària no podrà fer obres, ni introduir cap modificació sense permís escrit de l’Arrendadora. En cap cas podrà fer trepants o forats en les parets.
4.5 El Propietari mantindrà els subministraments d’aigua i llum, gas etc., al corrent de pagament i en ple funcionament així com l’assegurança de l’habitatge vigent.

CINQUÈ.-RENUNCIES
La part Arrendatària renúncia als drets continguts en els articles 31 a 33 de la Llei d’Arrendaments Urbans, i per tant als drets d’Arrendament, subrogació, cessió, o traspàs, ja siguin de manera total o parcial, tempteig, retracte i dret d’impugnació de la transmissió.

SISÈ.- CLÀUSULA PENAL
L’incompliment de l’obligació d’abandonar l’Habitatge en el termini pactat obligarà a la part Arrendadora a satisfer en concepte de clàusula penal, la suma corresponent al triple de la renda diària, exigibles per setmanes vençudes fins a la lliure disponibilitat de l’habitatge per l’arrendador , sense prejudici de les costes, despeses i altres indemnitzacions que fossin al seu càrrec fins i tot minutes d’advocats i procurador, encara que no fos preceptiva la seva intervenció.

SETENA.- FUR I LEGISLACIÓ APLICABLE.
Les parts integrants se sotmeten a la jurisdicció i competència dels tribunals i jutjats del lloc on està situada l’Habitatge, amb renúncia expressa al seu fur propi.
Són aplicables les lleis d’Espanya i en concret la vigent Llei d’Arrendaments Urbans.

Ambdues parts es ratifiquen en el present contracte i signen per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.